Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązuje od 30.01.2018 r.

 

Biuro Lingua Pro Leszek Biegała właściciel strony internetowej www.tlumaczenia-lingua-pro.pl,

dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niej.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich

danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką

Prywatności.

 

Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

 

SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI:

Lingua Pro, my, nasze – Firma Lingua Pro Leszek Biegała z siedzibą w Bydgoszczy

Nasi klienci – klienci Firmy Lingua Pro, którym Firma Lingua Pro świadczy usługi edukacyjne

PKD 85.59.A

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych).

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z Lingua Pro Leszek Biegała

Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Lingua Pro

Potencjalny Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem

współpracy z Lingua Pro.

Ty, Twój – odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient

Strona, nasza strona – www.tlumaczenia-lingua-pro.pl

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ

SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Firma Lingua Pro jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez

wypełnienie formularzy zawartych na stronie, za pośrednictwem środków komunikacji

elektronicznej lub osobiście.

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci

praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres tlumaczenia@lingua-pro.pl

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ

PODSTAWIE PRAWNEJ?

W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje

odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu
zgłoszeniowympodane przez Ciebie dane osobowe, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer

telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania lub umowie z nami zawartej.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

ZAWARCIE UMOWY

Rodzaje umów:

- umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo,.

- umowa o tłumaczenie dokumentów,

- umowa pomiędzy Lingua Pro a jej pracownikami; przez pracowników rozumie się również osoby

zatrudnione na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa o pracę, np. umów

cywilnoprawnych.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu

zgłoszeniowym lub podczas kontaktu w innej formie z Lingua Pro, to znaczy adres e-mail, imię i

nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie nam podajesz.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W REKRUTACJI:

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym lub

przesłane nam e-mailem, to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu,

wykształcenie, historię zatrudnienia, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie podajesz nam w

treści zapytania.

Podstawa prawna. Twoja zgoda na przetwarzanie danych.

 

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w

formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi

lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na

poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz

Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

 

BADANIE TWOJEJ SATYSFAKCJI

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz

informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez

nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na

poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych

Klientów.

 

MARKETING NASZYCH USŁUG

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienie

formularza na stronie oraz dane dotyczące
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na

marketingu naszych produktów i usług.

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności

uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją

prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość

łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na

to zgody pisząc do nas na tlumaczenie@lingua-pro.pl. Jednocześnie wycofanie zgody na

otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na

potrzeby marketingowe.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracownikom firmy Lingua Pro

Udostępniamy twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą

skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę oraz w celu skutecznego realizowania zawartej z

Tobą umowy.

Ponadto dane osób zatrudnionych przez Lingua Pro przekazywane są organom państwowym w

zakresie, w jakim jest to objęte wymogami prawa. Dotyczy to w szczególności przepisów

regulujących uiszczanie podatków oraz składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych.

 

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług,

którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności,

albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty

przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco

aktualizowany.

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe

wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej,

dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do

wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii

marketingowych.

 

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe,

w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony

Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także

Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych..

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:
rekrutacyjnym – Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni lub jeśli wyraziłeś zgodę na udział w

dalszych rekrutacjach – na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia.

ofertowym – przez okres 12 miesięcy

nawiązania umowy – od dnia zgłoszenia do czasu 24 miesięcy od dnia zakończenia umowy

marketingu naszych usług i produktów – przez okres 24 miesięcy

związanych z zatrudnieniem – przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym zakończeniu

uległa umowa łączącego LinguaPro z pracownikiem lub przez inny okres, jeżeli jest on określony

przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

w pozostałych celach wymienionych w pkt. 3 niniejszej polityki- przez okres 12 miesięcy.

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa

przez zgłoszenie żądania na adres tlumacznia@lingua-pro.pl.

 

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak

również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek

od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez

nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak

uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za

zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych

osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie

uzasadniony interes, marketingiem naszych usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony

czy badaniem satysfakcji.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do

przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których

wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o

Twoją zgodę;

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których

były przetwarzane;

c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki

korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub

wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń a także w sytuacjach, gdy zobowiązują nas do tego

przepisy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko,

adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz

roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić

np. w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich

wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej

jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych

zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub

wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje

na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona

Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając

Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to

miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich

danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz

o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z

przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz

tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych

danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe)

oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do

innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora

podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas

bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy

to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po

jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań –

nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego

miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych

osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na

mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora

Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy

nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze

telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach

lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej

stronie www.tlumaczenia-lingua-pro.pl, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy ci ją na

maila.

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]